ALGEMENE VOORWAARDEN - B&C Media V.O.F. [KvK ‘s-Hertogenbosch: 51400855]

Artikel 1 Definities
"BR" is Bouwregister.nl geheerd door B&C Media gevestigd te Drunen (NB).
"Gebruiker(s)" de gebruikers van de Site die gebruik maken van de Dienst(en) op en of de Site van BR.
"Wederpartij" iedere (rechts)persoon die met BR een Overeenkomst heeft gesloten.
"Overeenkomst" de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan BR Dienst(en) aan Wederpartij ter beschikking stelt voor gebruik van de Site en/of voor Hosting, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
"Site": de website www.bouwregister.nl.
"Toegangscode" een door BR aan Wederpartij toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de gebruikersnaam toegang tot de Dienst(en) kan worden verkregen;
"Diensten" de ten behoeve van de Wederpartij uit te voeren opdrachten, ter zake waarvan BR een Overeenkomst met de Wederpartij heeft gesloten.
"Hosting" het door BR ter beschikking stellen van geheugenruimte op een beveiligde server, gekoppeld aan het World Wide Web, ten behoeve van het operationeel laten zijn van een website.
"Webhost" het door BR gecontracteerde bedrijf dat de Hosting faciliteert.
"Website Realisatie" het door BR in opdracht van de Wederpartij vervaardigen van een website.
"Bouwregister" is de website www.bouwregister.nl.
"Abonnement" leveren van diensten door BR aan wederpartij voor gebruik van www.bouwregister.nl.
"Algemene Voorwaarden" deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op 1 overeenkomst of meerdere.

Artikel 2 Algemeen
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen BR en Wederpartij aangaande leveren van diensten door abonnement op www.bouwregister.nl.
2.2
Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Wederpartij gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door BR zijn bevestigd.
2.3
Alle aanbiedingen door BR aan Wederpartij zijn vrijblijvend.
2.4
De Overeenkomst komt tot stand door aanmelding door Wederpartij op Site en de schriftelijke bevestiging (mail) daarvan door BR. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke (mail) bevestiging van BR en bij gebreke daarvan door de (digitale) factuur.
2.5
Wederpartij heeft het recht om de aan BR verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst.
2.6
Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, op de brochures, advertenties en dergelijke, gelden als een weergave bij benadering. BR kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. BR is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.
2.7
De Site vervat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. BR is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.
2.8
De Site bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. BR staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van BR of derden.
2.9
In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voorzover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

Artikel 3 Elektronische communicatiemiddelen
3.1
In het geval communicatie tussen BR en Wederpartij geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. BR is jegens Wederpartij niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
3.2
Wederpartij dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

Artikel 4 Gebruik toegangscode
4.1
BR zal ernaar streven om binnen vijf (5) werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst Wederpartij de betaling te verwerken en de Wederpartij volledig toegang te geven tot de voorwaarden als gesteld in het Abonnement.
4.2
Wederpartij is slechts gerechtigd de door BR toegekende Toegangscode te verstrekken aan haar werknemers. Op eerste verzoek van BR dient Wederpartij BR op de hoogte te stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.

Artikel 5 Aanbiedingen. Leveringstermijnen
5.1
Alle aanbiedingen van BR zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
5.2
BR is te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst af te wijzen.
5.3
Door BR opgegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan BR bekend waren. BR zal door de enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn niet in gebreke zijn. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen BR en de Wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 6 Prijs en betaling
6.1
Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de facturen door Wederpartij overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de op de factuur vermelde bankrekening.
6.2
Overeenkomst voor een abonnement op bouwregister wordt jaarlijks vooraf gefactureerd vanaf moment van overeenkomen.
6.2
De gehanteerde prijzen staan vermeld op de Site en kunnen tevens worden opgevraagd bij BR. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van BR in euros, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.
6.3
BR behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien. BR zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de Site plaatsen en deze zullen nog niet gelden voor lopende termijnen.
6.4
Indien Wederpartij niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.
6.5
Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van Wederpartij. Indien BR het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Wederpartij daaromtrent schriftelijk van op de hoogte gesteld. BR is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Wederpartij in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.
6.6
BR is te allen tijde gerechtigd om van Wederpartij te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens BR bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat BR tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

Artikel 7 Rechten en Verplichtingen van de Wederpartij
7.1
Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en andere gebruikers van de Site geschiedt voor eigen rekening en risico van
Wederpartij.
7.2
Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (on-line) gebruiker verwacht mag worden.
7.3
Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Wederpartij de beschikking heeft over persoonsgegevens. Wederpartij zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.
7.4
Wederpartij onthoudt zich ervan BR of derden bij het gebruik van de Dienst(en) of de Site te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden en/of van BR , het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe bedrijfsinformatie, het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op Wederpartij, het achterhouden van informatie die relevant is voor enige door de Wederpartij geplaatste informatie; het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de Site is geplaatst; het schenden van privacy of publiciteit van BR, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van BR of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen; het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.
7.5
Onverlet het bepaalde in artikel 7.4 is wederpartij niet gerechtigd om (I) ongevraagd e-mails of andere informatie ('spammen') aan gebruikers van BR te sturen of (II) een zoekprogramma op de Site of onderdelen daarvan aan te brengen met het doel om informatie of databestanden van de Site te downloaden ('spideren').
7.6
Wanneer Wederpartij meer projecten heeft geplaatst dan uitdrukkelijk in de Overeenkomst met BR is overeengekomen, dan is BR onverminderd haar overige rechten bevoegd om Wederpartij overeenkomstig de bij haar geldende prijzen per los project hiervoor te belasten en is Wederpartij deze extra bedragen aan BR verschuldigd tenzij anders is overeengekomen.
7.7
De Wederpartij vrijwaart BR tegen vorderingen van derden verband houdende met schending door de Wederpartij van haar verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst.
7.8
De Wederpartij zal alle wettelijke voorschriften en overige toepasselijke regelgeving bij het gebruik van de Hosting diensten naleven. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving door haar medewerkers en haar wederpartijen. De Wederpartij garandeert BR dat de informatie die door of middels de Wederpartij op het Internet wordt openbaar gemaakt c.q. verveelvoudigd, niet strafbaar is, op geen enkele wijze onrechtmatig is jegens derden en niet in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wetgeving.
7.9
De Wederpartij is volledig aansprakelijk jegens BR voor de schade die BR mocht lijden wegens het niet naleven door de Wederpartij of door haar ingeschakelde derden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van aan haar gegeven aanwijzingen of voorschriften van BR. De Wederpartij vrijwaart BR voor eventuele vorderingen van derden uit hoofde van een schending door de Wederpartij van de hiervoor in dit artikel of elders in deze Algemene Voorwaarden genoemde garanties of verklaringen van de Wederpartij en zij zal BR volledig schadeloos stellen, met inbegrip van vergoeding van de volledige door BR te maken kosten van juridische bijstand.

Artikel 8 Rechten en Verplichtingen van BR
8.1
BR verschaft Wederpartij toegang tot haar Site en gebruik van de overeengekomen Diensten tegen betaling door Wederpartij van de overeengekomen prijs.
8.2
BR zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen. De aan de opheffing van de storing verbonden kosten zijn voor rekening van Wederpartij, indien de storing veroorzaakt is door Wederpartij en/of een derde, wiens handelen of nalaten aan Wederpartij kan worden toegerekend, en/of wiens handelen in strijd is met de Overeenkomst of deze Voorwaarden.
8.3
BR heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Wederpartij. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door Wederpartij en welke langer dan 5 werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft Wederpartij slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs voor de Dienst(en) waartoe Wederpartij gedurende de storing geen toegang toe had.
8.4
BR behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Wederpartij toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal BR Wederpartij over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1
BR is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij.
9.2
BR is in het bijzonder niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen in het Internet, de telecommunicatie-infrastructuur van enige operator of provider, de volledige bezetting van inbellijnen van een provider, schade als gevolg van uitval, computervirussen, onbereikbaarheid, niet (tijdig of volledig) functioneren van een provider en/of verminking of verlies van gegevens. BR is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van aanspraken van derden of auteurs- en naburige rechtenorganisaties welke kunnen voortvloeien uit het vastleggen verveelvoudigen en/of openbaar maken van beschermde werken door wederpartij.
9.3
De Wederpartij dient door haar geleden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij BR te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Wederpartij jegens BR na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar wordt c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
9.4
De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BR of van haar leidinggevende ondergeschikten.
9.5
Onder geen omstandigheden zal BR's aansprakelijkheden jegens Wederpartij meer dan 150% van de betaalde vergoedingen overschrijden of reeds betaald door Wederpartij in de laatste 12 maanden.

Artikel 10 Overmacht
10.1
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van BR wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van BR en van andere derden, van wiens diensten BR mede afhankelijk kan zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Wederpartij, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot Internet providers en telecomoperators.
10.2
Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, dan wel bij voorbaat vaststaat dat de overmachtsituatie tenminste negentig dagen zal duren, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval worden de reeds ingevolge de overeenkomst geleverde prestaties verrekend en zijn partijen elkaar overigens niets verschuldigd.
10.3
Indien BR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is BR bevoegd de reeds geleverde resp. het leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
10.4
Van overmacht van BR in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van BR onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van BR kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van Webhost.

Artikel 11 Duur en beëindiging
11.1
Indien Wederpartij een Overeenkomst aangaat voor een abonnement op bouwregister, dan wordt deze aangegaan voor een periode van minimaal een (1) termijn van twaalf (12) maanden. De overeenkomst wordt voortgezet zodra de factuur voor opvolgende termijn, binnen veertien(14) dagen na factuurdatum is betaald.
11.2
Ieder der partijen kan een overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, indien de andere partij, na schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor nakoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen op grond van die overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke opgave te bevatten van de gestelde tekortkoming, teneinde de wederpartij in staat te stellen adequaat te kunnen reageren.
11.3
BR kan voorts een met de Wederpartij gesloten overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, indien aan de Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.
11.4
Indien de Wederpartij één van zijn verplichtingen jegens BR niet nakomt of BR goede reden heeft om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen en de Wederpartij is niet in staat om op eerste verzoek van BR adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op zaken van de Wederpartij, de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, dan heeft BR het recht (verdere) uitvoering van alle met de Wederpartij gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van BR op schadevergoeding.

Artikel 12 Diversen
12.1
Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.
12.2
Op de Overeenkomst tussen BR en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
12.3
Alle geschillen tussen BR en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 's-Hertogenbosch.
12.4
Alle aanspraken van Wederpartij vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

Einde algemene voorwaarde Bouwregister.nl

Partners